Novosti

Nacionalni zakonski okvir – zaštita prirode

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17) predstavlja temeljni dokument zaštite prirode kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja. Jedan od glavnih ciljeva Strategije je uspostaviti sustav upravljanja stranim vrstama te provoditi mjere sprječavanja unošenja i širenja te suzbijanja invazivnih stranih vrsta (IAS).

Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) zabranjuje se uvoz i stavljanje na tržište Republike Hrvatske stranih vrsta te njihovo uvođenje u prirodu i u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju.

Iznimno su moguća odstupanja od zabrane kada to ne predstavlja opasnost za bioraznolikost, zdravlje ljudi i ako ne ugrožava gospodarsku djelatnost. Ukoliko se tijekom postupka izdavanja dopuštenja za uzgoj strane vrste utvrdi postojanje ekološkog rizika, podnositelj zahtjeva treba izraditi studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu. Zakonom su definirani i kontrolirani uvjeti uzgoja ili držanja vrsta kao uvjeti kojima se onemogućuje dospijevanje u prirodu jedinki u bilo kojem razvojnom stadiju ili njihovih dijelova kojima se vrsta može nespolno ili spolno razmnožiti ili križati sa zavičajnom vrstom. Kriteriji za korištenje stranih vrsta, procjena rizika od invazivnosti te način izrade i sadržaj studije o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu propisuju se uredbom. Zakon predviđa uvođenje tzv. „crne“ i „bijele“ liste. One se propisuju pravilnikom s popisom stranih vrsta koje nije dopušteno uvoziti i stavljati na tržište te popisom vrsta koje se mogu uvoziti i stavljati na tržište bez ograničenja. U cilju uništavanja ili sprječavanja daljnjeg širenja stranih vrsta ministar može narediti uklanjanje ili propisati mjere postupanja u svrhu uklanjanja i kontrole njihovog daljnjeg širenja.

Do donošenja Uredbe kojom će se propisati kriteriji za uvoz i stavljanje na tržište stranih vrsta te njihovo uvođenje u prirodu na područje Republike Hrvatske i u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju, procjenu rizika od invazivnosti, način pribavljanja mišljenja javnosti, način izrade i sadržaj studije o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu i studije o procjeni utjecaja ponovnog uvođenja nestale zavičajne divlje vrste ili njezine repopulacije na prirodu, način praćenja zavičajne divlje vrste nakon ponovnog uvođenja ili njezine repopulacije primjenjuje se Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08). Pri procjeni rizika primjenjuje se načelo predostrožnosti, temeljem kojeg nedostatak znanstvenih dokaza ne smije biti argument za provedbu ili odgađanje aktivnosti kod koje postoji rizik od izazivanja nepovratnih šteta na okolišu ili po zdravlje ljudi.