Novosti

Nacionalni zakonski okvir – zaštita prirode

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17) predstavlja temeljni dokument zaštite prirode kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja. Jedan od glavnih ciljeva Strategije je uspostaviti sustav upravljanja stranim vrstama kao i provoditi mjere sprječavanja unošenja i širenja te suzbijanja invazivnih stranih vrsta (IAS).

Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19) zabranjuje se stavljanje stranih vrsta na tržište Republike Hrvatske te njihovo uvođenje u prirodu i u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju. Iznimno su moguća odstupanja od zabrane kada to ne predstavlja opasnost za bioraznolikost, zdravlje ljudi i ako ne ugrožava gospodarsku djelatnost. Ukoliko se tijekom postupka izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište/uvođenje u prirodu/uzgoj u kontroliranim uvjetima strane vrste utvrdi postojanje ekološkog rizika, podnositelj zahtjeva može od ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode zatražiti pokretanje izrade procjene rizika invazivnosti strane vrste za svaku pojedinu vrstu. Procjena rizika invazivnosti strane vrste je znanstveno-stručna analiza kojom se utvrđuju, analiziraju i vrednuju mogući štetni utjecaji i posljedice utjecaja određene strane vrste na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi. Pri tome se u obzir uzimaju i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo, procjenjuje rizik stavljanja strane vrste na tržište i/ili uvođenja u prirodu i/ili uzgoja u kontroliranim uvjetima. Zatim se u skladu s tom procjenom određuju potrebne mjere, nadzor i upravljanje rizikom. Izradu procjene rizika invazivnosti strane vrste izvodi stručno tijelo koje je dužno zaključak procjene dostaviti nadležnom ministarstvu u roku do dvije godine od dana primitka urednog zahtjeva. Procjena rizika invazivnosti strane vrste izrađuje se za rok od pet godina. Kriterije za utvrđivanje ekološkog rizika strane vrste, sadržaj, i metodologiju za procjenu rizika invazivnosti strane vrste, sadržaj zaključka procjene rizika, te način pribavljanja mišljenja javnosti propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Zakon predviđa i uvođenje tzv. „crne“ i „bijele“ liste. Crna lista sadrži pravilnikom propisane strane vrste koje nije dopušteno stavljati na tržište/uzgajati u kontroliranim uvjetima/uvoditi u prirodu, dok bijela lista sadrži one strane vrste koje se mogu stavljati na tržište bez ograničenja. Uz crnu i bijelu listu ministar pravilnikom propisuje još i popis invazivnih stranih vrsta koje zahtijevaju pojačanu regionalnu suradnju, kriterije za uvrštavanje strane vrste na ove popise, provođenje revizije i ažuriranja popisa te druga pravila postupanja proizašla iz Uredbe (EU) br. 1143/2014 i odgovarajućih provedbenih uredbi. U donošenju navedenog pravilnika u obzir se uzima i mišljenje čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo i ribarstvo.

U cilju sprječavanja unošenja ili širenja stranih vrsta na područje Republike Hrvatske ili u ekosustave u kojem one prirodno ne obitavaju, ministar može narediti uklanjanje ili propisati mjere postupanja u svrhu uklanjanja ili iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta.