Novosti

Što su crna i bijela lista?

Postupkom procjene rizika invazivnosti procjenjuje se potencijalna invazivnost strane vrste u slučaju njezinog unosa u nova područja. Pri tome se, ovisno o rezultatima procjene rizika invazivnosti, procijenjene vrste smještaju u određene kategorije, odnosno na crnu ili bijelu listu.

Crna lista je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj jer su na teritoriju Hrvatske dokazano invazivne ili bi u slučaju unošenja mogle uzrokovati probleme i štetu. Crna lista Republike Hrvatske još nije donesena, međutim na razini Europske unije uspostavljen je popis invazivnih stranih vrsta za koje se smatra da izazivaju zabrinutost u Uniji (tzv. „Unijin popis”). Popis se redovito ažurira, a donosi se provedbenom uredbom Komisije. Unijin popis trenutno sadrži 66 invazivnih stranih vrsta, od čega su u Hrvatskoj zabilježene njih 23.

U Hrvatskoj su s Unijinog popisa od životinja trenutno zabilježene vrste mungos (Herpestes javanicus), nutrija (Myocastor coypus), rakun (Procyon lotor), bizamski štakor (Ondatra zibethicus), kunopas (Nyctereutes procyonoides), egipatska guska (Alopochen aegyptiacus), bodljobradi rak (Orconectes limosus), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), mramorni rak (Procambarus fallax f. virginalis), ribe rotan (Perccottus glenii), bezribica (Pseudorasbora parva) i sunčanica (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758) te crvenouha/žutouha kornjača (Trachemys scripta), dok su od kopnenih biljaka zabilježene cigansko perje (Asclepias syriaca), divovski svinjski korov (Heracleum mantegazzianum), Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera),  Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), žljezdasti pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) i japanski hmelj (Humulus scandens (Lour.) Merr.),  a od vodenih biljaka Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Nuttalliieva vodena kuga (Elodea nuttallii) i raznolisni krocanj (Myriophyllum heterophyllum).

Vrste s crne liste i Unijinog popisa ne smije se unositi na područje Republike Hrvatske (osim u slučajevima provoza pod carinskim nadzorom), stavljati na tržište Republike Hrvatske, razmjenjivati, držati (uključujući i držanje u kontroliranim uvjetima), uzgajati i/ili razmnožavati, uključujući i uzgoj u kontroliranim uvjetima ili uvoditi u prirodu. Iznimke za postupanja s njima su također propisane u Zakonu (NN 15/18, 14/19).

Za razliku od crne liste, bijela lista je popis stranih vrsta čije stavljanje na tržište i/ili uzgoj u kontroliranim uvjetima i/ili uvođenje u prirodu ne predstavlja ekološki rizik u Republici Hrvatskoj. Stavljanje na tržište i/ili uzgoj u kontroliranim uvjetima i/ili uvođenje u prirodu ovih vrsta moguć je bez ograničenja ili pod određenim uvjetima, ali se ne potiče njihovo nekontrolirano puštanje u prirodu. Popis stranih vrsta koje se mogu stavljati na tržište Republike Hrvatske bez dopuštenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode donesen je sukladno Pravilniku o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN 17/2017).

Ponekad se prilikom procjena rizika invazivnosti koriste i pojmovi siva lista i „Watch list“. Na sivu listu se uvrštavaju one vrste koje nisu niti na bijeloj niti na crnoj listi, a o njihovom utjecaju na okoliš još nema dovoljno podataka ili je utjecaj za sada ograničen, te zahtijevaju praćenje i/ili upravljanje. Ponekad se na sivu listu stavljaju i vrste srodne vrstama koje su već na crnoj ili bijeloj listi. Također se često upotrebljava i pojam „Watch list“. Na ovoj listi se obično nalaze strane vrste koje bi u skoro vrijeme mogle kolonizirati određeno područje, na primjer vrste koje su prisutne u susjednim državama.

Brošuru Europske komisije o vrstama s Unijinog popisa možete preuzeti na slijedećem linku:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_species.pdf

Cjeloviti tekst PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/1262 оd 25. srpnja 2019. možete pogledati na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=HR

Cjeloviti tekst Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1141 od 13. srpnja 2016. možete pogledati na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN

Cjeloviti tekst Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. možete pogledati na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN

Cjeloviti tekst Uredbe (EU) br. 1143/2014 od 22. listopada 2014. možete pogledati na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN

Cjeloviti tekst Pravilnika o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama („Narodne novine“, broj 17/2017) možete pogledati ovdje:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_404.html