Novosti

KK.06.5.1.01 Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

Logo_projekt

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii1 – Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prijavila je 2016. godine projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta. S obzirom da su invazivne strane vrste jedna od glavnih prijetnji biološkoj raznolikosti, u okviru projekta, koji traje od 2017. do kraja 2020. godine, planirano je prikupljanje podataka i utvrđivanje stvarnog stanja stranih i invazivnih stranih vrsta (IAS) u Hrvatskoj, uspostava informacijskog sustava o stranim vrstama i IAS te izrada programa praćenja, čime se stvara temelj za buduće aktivnosti upravljanja.

Dana 10. travnja 2017. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt (KK.06.5.1.01.0001) između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Posredničkog tijela 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničkog tijela 2) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Korisnika) na ukupni iznos od 15.221.322,96 kuna, od čega je iznos EU potpore iz Kohezijskog fonda 12.916.704,51 kuna.

Glavna svrha projekta je doprinijeti rješavanju problema štetnih učinaka IAS na bioraznolikost Hrvatske kroz povećanje znanja o stranim i invazivnim stranim vrstama, čime se stvara temelj za buduće aktivnosti upravljanja. Na taj način projekt pridonosi ispunjavanju specifičnog cilja OPKK 2014.-2020.: 6iii1-Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao   temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje.

Kontakt osoba za više informacija: sonja.desnica@dzzp.hr.

Više informacija potražite na www.strukturnifondovi.hrwww.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

U okolišu Europske unije i drugih europskih zemalja prisutno je oko 12000 stranih vrsta, a prema procjenama 10 do 15 % od tog broja su invazivne strane vrste (IAS). IAS imaju štetni učinak na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava, a mogu imati štetni učinak i na zdravlje ljudi i gospodarstvo. Problem IAS prepoznat je kao jedna od glavnih prijetnji bioraznolikosti na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Provedbom ovog projekta, prikupljanjem i usustavljivanjem podataka o stranim vrstama i IAS, stvorit će se temelj za izradu učinkovitih mjera upravljanja i smanjenje njihovog štetnog utjecaja, te doprinijeti očuvanju bioraznolikosti Hrvatske.